AKTUALNOŚCI

Rekrutacja studentów PWSZ w Głogowie na wyjazdy w ramach programu Erasmus+

Biuro Współpracy z Zagranicą rozpoczyna rekrutację studentów na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020.

Warunkiem przystąpienia do programu jest status studenta co najmniej II roku, złożenie wymaganej dokumentacji i akceptacja komisji kwalifikacyjnej.

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 29.11.2019 r. do godz. 12:00 W BIURZE PROJEKTÓW PWSZ W GŁOGOWIE (POKÓJ 119A).

Student może uzyskać stypendium w celu podjęcia:
studiów (SMS – Student Mobility for Studies) Studenci zainteresowani wyjazdem za granicę na studia uprawnieni są do wyjazdów do uczelni partnerskich, z którymi PWSZ w Głogowie podpisała umowy na realizację wymiany w ramach programu Erasmus+.
praktyk (SMP – Student Mobility for Traineeships) – praktyki w ramach programu Erasmus+ można podjąć również będąc absolwentem PWSZ w Głogowie; warunek: zgłoszenie należy złożyć jeszcze będąc studentem W przypadku wyjazdu na praktykę należy wskazać konkretną instytucję, np. przedsiębiorstwo, organizację, instytucję edukacyjną, szkoleniową, badawczą itp.
Biuro Współpracy z Zagranicą może pomóc Studentowi znaleźć odpowiednią uczelnię/instytucję.

Zainteresowanych wyjazdem studentów zapraszamy do składania kompletu dokumentów:

– zaświadczenie z dziekanatu o statusie studenta wraz ze średnią za cały okres studiów danego stopnia

– formularz zgłoszeniowy (dostępny tutaj)

-oświadczenie RODO (dostępne tutaj)

Zasady rekrutacji, realizacji i rozliczania studentów wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+ (mobilności typu SM) w roku akademickim 2019/2020
Informacja o wysokości stypendiów dla mobilności typu SM – w celu wyjazdów studentów na studia (SMS) oraz wyjazdów studentów na praktykę (SMP) ustalona przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ na rok akademicki 2019/2020


WARUNKI FINANSOWANIA:

Środki z programu Erasmus+ są przeznaczone na dofinansowanie kosztów podróży i utrzymania za granicą. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego.
Narodowa Agencja, w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej, w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego, określiła następujące stawki stypendialne na rok akademicki 2019/2020:

WYJAZD NA STUDIA WYJAZD NA PRAKTYKĘ
miesięczna stawka stypendium miesięczna stawka stypendium
Grupa 1
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
500 € 600 €
Grupa 2
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy
450 € 550 €
Grupa 3
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia1, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
400 € 500 €

1 Pod warunkiem podpisania stosownej umowy pomiędzy UE i Serbią.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, zapraszamy do Biura Projektów (pokój 119A),
tel. 076 832 04 37, e-mail: erasmus@pwsz.glogow.pl

 

Rekrutacja pracowników na wyjazdy w ramach programu Erasmus+

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza rekrutację pracowników PWSZ w Głogowie na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020. Warunkiem przystąpienia do programu, jest złożenie wymaganej dokumentacji i akceptacja komisji kwalifikacyjnej.

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 29.11.2019 r. do godz. 12:00 W BIURZE PROJEKTÓW
PWSZ W GŁOGOWIE (POKÓJ 119A)

Zgodnie z nowo przyjętymi zasadami, zgłoszenie powinno zawierać:

– formularz zgłoszeniowy z podpisem przełożonego (dostępny tutaj)

– program zajęć dydaktycznych (w przypadku wyjazdów w celu prowadzenia zajęć)

– program szkolenia (w przypadku wyjazdów w celach szkoleniowych)

– oświadczenie RODO (dostępne tutaj)

 

Informujemy, iż rozpatrywane będą wyłącznie kompletne zgłoszenia.

Zasady kwalifikacji, realizacji i rozliczania nauczycieli akademickich/pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+ (mobilności typu ST) w roku akademickim 2019/2020.
Informacja o wysokości stypendiów dla mobilności typu ST – w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym przyjazdy ekspertów z zagranicznych przedsiębiorstw (STA) oraz wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT) ustalona przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ na rok akademicki 2019/2020.

 

WARUNKI FINANSOWANIA:

Środki z programu Erasmus+ są przeznaczone na dofinansowanie kosztów podróży i utrzymania za granicą. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego. Wysokości stawek w roku akademickim 2019/2020 przedstawiają poniższe tabele (dotyczy wszystkich typów wyjazdów pracowniczych).

stawka dzienna do 14 dni pobytu stawka dzienna od 15 dnia pobytu
Grupa 1
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
180 € 126 €
Grupa 2
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
160 € 112 €
Grupa 3
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia1, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
140 € 98 €

1 Pod warunkiem podpisania stosownej umowy pomiędzy UE i Serbią.

Ryczałt na koszty podróży

Odległość Kwota
od 10 do 99 km 20 € na uczestnika
od 100 do 499 km: 180 € na uczestnika
od 500 do 1 999 km: 275 € na uczestnika
od 2 000 do 2 999 km: 360 € na uczestnika
od 3 000 do 3 999 km: 530 € na uczestnika
od 4 000 do 7 999 km: 820 € na uczestnika
8 000 km lub więcej: 1500 € na uczestnika

W celu uzyskania szczegółowych informacji, zapraszamy do Biura Projektów (pokój 119A),

tel. 076 832 04 37, e-mail: erasmus@pwsz.glogow.pl

Wybitni goście z Grodna w PWSZ w Głogowie

W tym miesiącu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie miała zaszczyt gościć kolejnych znakomitych profesorów w związku z porozumieniem podpisanym z Grodzieńskim Uniwersytetem Państwowym im. Janki Kupały w Grodnie w ramach programu Erasmus+. W połowie maja do Głogowa przyjechał prof. zw. dr hab. Konstantin Karpinski, a tydzień później prof. zw. dr hab. Victor Tarantsei. Panowie kontynuują współpracę zainicjowaną przez wykładowcę Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie, dr Adama Bujaka, który naukowe badania intensywnie rozwija w bloku Europy wschodniej.

Prof. zw. dr hab. Konstantin Karpinski karierę akademicką rozpoczął w 1995 r. jako student Psychologii Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały w Grodnie. Będąc jeszcze w trakcie studiów, podjął kształcenie na Wydziale Prawa. Po obronie tytułu magistra na obu kierunkach zdecydował, że pozostanie wierny Psychologii – kontynuował naukę w ramach studiów doktoranckich w Białoruskim Pedagogicznym Uniwersytecie Państwowym w Mińsku, a na czas habilitacji przeniósł się do Rosji, gdzie podczas realizowanych prac naukowo-badawczych zyskał szerokie uznanie zdobywając wiele ważnych nagród i grantów.  Prof. Karpinski od ponad 18 lat pracuje na Wydziale Psychologii grodzieńskiego uniwersytetu, obecnie na stanowisku Kierownika Zakładu Psychologii Eksperymentalnej i Stosowanej.

Wizyta prof. Karpinskiego w PWSZ w Głogowie miała na celu przybliżyć treści związane z organizacją i zarządzaniem edukacją pedagogiczno-psychologiczną. Podczas kilkudniowego pobytu, pan profesor brał udział w wykładach, wymieniając przy tym doświadczenia z kadrą pedagogiczną i studentami. Podczas prezentacji przedstawił potencjał naukowy Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały w Grodnie, dyskutując przy tym na temat możliwości prowadzenia wspólnych projektów badawczych i edukacyjnych. Podkreślił, że białoruska uczelnia jest gotowa na współpracę przy organizacji międzynarodowych konferencji, a także odnośnie tworzenia wspólnych publikacji naukowych. Prof. Karpinski, który nazwisko zawdzięcza ojcu polskiego pochodzenia, zachęcał studentów do wyjazdów na Białoruś, omawiając przy tym oferty szkół zimowych i letnich.

Prof. zw. dr hab. Victor Tarantsei  posiada długoletni, ponad 50-letni staż pracy. W chwili obecnej pełni funkcję Kierownika Katedry Pedagogiki i Pracy Socjalnej Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały, a jako członek korespondencyjny Białoruskiej Akademii Wychowania oraz Międzynarodowej Akademii Pedagogicznej i Nauk Społecznych przyczynia się do wzbogacenia kulturowego dziedzictwa narodu białoruskiego. Zasługi pana profesora zostały docenione nagrodami: w 2009 r. otrzymał „Medal Franciszka Skaryny”, a w 2016 r. uhonorowano go „Orderem Franciszka Skaryny”. Od lat chętnie współpracuje z polskimi szkołami wyższymi (przez 2 lata pracował na uczelni w Legnicy, a od 14 lat jest pełnoetatowym wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu). Prof. Tarantsei jest twórcą szkoły naukowej w dziedzinie kształcenia pedagogicznego. Pod jego redakcją wydano ponad 400 prac naukowych, w tym 6 monografii, 27 książek oraz wiele zbiorów, badań, prac naukowych i metodycznych. Efektywnie wspiera kształcenie swoich studentów: jest promotorem prac magisterskich, doktoranckich i rozpraw habilitacyjnych. Prof. Tarantsei może pochwalić się tytułem profesora honoris causa Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Lwa Tołstoja (Tuła, Rosja) oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angeliusa Silesiusa (Wałbrzych, Polska). Owocnie rozwija kwestie transmisji kultury białoruskiej między pokoleniami w ramach państwowego programu badawczego pn. „Historia, kultura, społeczeństwo, państwo”.

Głównym celem przyjazdu prof. Tarantseia do PWSZ w Głogowie było przeprowadzenie serii wykładów dla studentów Instytutu Humanistycznego. Tematem przewodnim poruszanym przez pana profesora była pedagogika Janusza Korczaka, którego działalność od lat inspiruje białoruskiego pedagoga. Podczas zajęć prof. Victor przedstawił system edukacji Republiki Białorusi, omówił wychowanie we współczesnej rodzinie, a także szczegółowo wyjaśnił problem stresu w zawodzie nauczyciela oraz związane z nim skutki. Dyskusje ze studentami  i wykładowcami okazały się kluczowe do wypracowania wspólnych dla obu krajów edukacyjnych wzorców. Prof. Tarantsei wymienił popularne obecnie na Białorusi kierunki podejmowane przez absolwentów szkół średnich, do których należą: Ekonomia, Logopedia, Sztuka i projektowanie odzieży oraz Logistyka. Pan profesor nieustannie rozwija szerokie kontakty międzynarodowe – kooperuje z uczelniami z Kazachstanu, Litwy, Ukrainy, Bułgarii, Czech oraz Rosji. Podczas spotkania z dr Katarzyną Rusak, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie rozmawiał na temat zacieśniania naukowych kontaktów i przyszłej kolaboracji z uniwersytetami ze wschodu.

Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały w Grodnie – założona w 1940 r. białoruska uczelnia wyższa, której renoma z roku na rok wzrasta, o czym świadczy jej wysoka pozycja w rankingach światowych uniwersytetów. W chwili obecnej posiada 15 wydziałów, m. in. Wydział Pedagogiczny, Wydział Prawa, Wydział Ekonomii i zarządzania, Wydział inżynierii i budownictwa, Wydział innowacyjnej inżynierii mechanicznej i inne, na których naukę pobiera prawie 15 tys. studentów. Uczelnia efektywnie rozwija współpracę międzynarodową i realizuje obecnie 141 umów międzyinstytucjonalnych. Liczba studentów przyjeżdżających tam zza granicy kształtuje się na poziomie około 728 osób. Więcej informacji TUTAJ

—————————————————–

Biuro Erasmus+ składa serdeczne podziękowania Pani Dyrektor Instytutu Humanistycznego, dr Sławomirze Lisewskiej oraz wykładowcom, którzy współpracowali z zaproszonymi gośćmi podczas zajęć dydaktycznych.

Biuro Erasmus+ składa serdeczne podziękowania Panu Karolowi Kolano za wykonanie pamiątkowych zdjęć oraz oprowadzenie gości po salach dydaktycznych i bibliotece PWSZ w Głogowie.

—————————————————–

GALERIA

 

EUROSTUDENT – opowiedz nam, co u Ciebie?

 

Największe europejskie przedsięwzięcie badawcze dotyczące życia studentów – EUROSTUDENT. Dołącz!

W imieniu MNiSW zachęcamy wszystkich studentów do wzięcia udziału w Polskiej edycji ogólnoeuropejskiego badania na temat warunków życia
i nauki.

Ankieta zajmuje ok. 15 minut i jest dostępna do końca czerwca.

Podziel się swoją historią i doświadczeniami!

KLIK!  http://badania.pbs.pl/eurostudent.pg

 

Za realizację badania w Polsce odpowiada niezależna agencja badawcza PBS Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kontakt: eurostudent@pbs.pl

Rekrutacja na wyjazdy do Niemiec (Hochschule Ravensburg-Weingarten)

Niemiecka uczelnia wyższa Hochschule Ravensburg-Weingarten, z którą PWSZ w Głogowie współpracuje od lat w ramach programu Erasmus+, ogłasza rekrutację na wyjazdy studentów w roku akademickim 2019/2020

Termin zgłoszeń upływa 10 maja!

 

Materiały dla osób zainteresowanych podjęciem studiów, bądź praktyk w niemieckiej Hochschule Ravensburg-Weingarten:

  • Arkusz informacyjny  (zawiera m. in. wykaz dokumentów potrzebnych podczas rekrutacji, katalog kursów, informacje o możliwości zakwaterowania oraz kosztach)
  • Informacje rekrutacyjne (zawiera szczegółowe informacje na temat procedury rekrutacji; termin zgłoszeń został przedłużony do 10.05.2019 r.)
  • Projekty (wykaz otwartych projektów, do których mogą dołączyć studenci z zagranicy)
  • Wykłady (lista wykładów do wyboru prowadzonych w języku angielskim)
Uczestnik (student min. II roku) otrzyma stypendium w wysokości 450 € miesięcznie (studia) lub 550 € miesięcznie (praktyki) w ramach programu Erasmus+.

Hochschule Ravensburg-Weingarten to niemiecka uczelnia wyższa, która od lat wspiera młodych ludzi pragnących podjąć studia poza granicami swojego kraju. Współpracuje z około 65 uniwersytetami partnerskimi, nawet z tak odległych zakątków jak Meksyk, czy Tajlandia. Oferuje studia licencjackie oraz magisterskie z zakresu m. in. technologii, ekonomii i nauk społecznych. Wykłady i seminaria prowadzone są w niewielkich grupach, dzięki czemu zapewniają intensywne wsparcie dla studentów. Młodzi ludzie cenią tamtejszych nauczycieli za doskonały mentoring. Studenci mogą zastosować swoją wiedzę za pomocą projektów praktycznych w przedsiębiorstwach przemysłowych. Hochschule Ravensburg-Weingarten znajduje się w pierwszej 30 najlepszych uczelni w Niemczech.

Więcej informacji na stronie internetowej: Hochschule Ravensburg-Weingarten

———————

W celu uzyskania szczegółowych informacji, zapraszamy do Biura Erasmus+ (pokój 119A),

tel. 076 832 04 37, e-mail: erasmus@pwsz.glogow.pl

Oferta płatnego stażu w Palermo (Włochy)

Włoska szkoła językowa Sicilia Italian Language School poszukuje kandydata do odbycia płatnego stażu w jej siedzibie (Palermo, Włochy)

 

  • WYMAGANIA: język angielski (poziom min. A1), język włoski (poziom min. A1)
  • CZAS TRWANIA STAŻU: od 3 do 6 miesięcy (4 godziny dziennie, od pon. do pt. w godz. 9:00-13:00)

Szkoła oferuje wynagrodzenie w wysokości 100 € za każdy miesiąc. Uczestnik dodatkowo może otrzymać stypendium w wysokości 550 € miesięcznie w ramach programu Erasmus+.

O szkole językowej Sicilia Italian Language School przeczytacie na jej stronie internetowej oraz Facebooku.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, zapraszamy do Biura Erasmus+ (pokój 119A),

tel. 076 832 04 37, e-mail: erasmus@pwsz.glogow.pl

INFORMUJEMY, ŻE PRAKTYKI MOŻNA REALIZOWAĆ ZARÓWNO PODCZAS TRWANIA STUDIÓW, PRZERWY WAKACYJNEJ, A TAKŻE DO 1 ROKU PO OSIĄGNIĘCIU STATUSU ABSOLWENTA PWSZ W GŁOGOWIE

Rekrutacja uzupełniająca studentów na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+

Drodzy Studenci oraz przyszli Absolwenci!

Biuro Erasmus+ ogłasza rekrutację uzupełniającą na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019

ZGŁOSZENIA NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 08.04.2019 r.
W BIURZE PROJEKTÓW PWSZ W GŁOGOWIE (POKÓJ 119A).

INFORMUJEMY, ŻE PRAKTYKI MOŻNA REALIZOWAĆ ZARÓWNO PODCZAS STUDIÓW, PRZERWY WAKACYJNEJ, A TAKŻE BĘDĄC ABSOLWENTEM PWSZ W GŁOGOWIE

————–

Aby uzyskać stypendium w walucie EURO w celu podjęcia praktyk zagranicznych (SMP – Student Mobility for Traineeships), należy wskazać konkretną instytucję, np. przedsiębiorstwo, organizację, instytucję edukacyjną, szkoleniową, badawczą itp. oraz złożyć komplet dokumentów:

  • Zaświadczenie z dziekanatu o statusie studenta wraz ze średnią za cały okres studiów danego stopnia
  • Formularz zgłoszeniowy (wzór poniżej)

Formularz zgłoszeniowy_STUDENT_2018_2019

  • Formularz danych bankowych (wzór poniżej; konto musi obsługiwać transakcje w walucie EURO)

Formularz-danych-bankowych-2018_2019 – student

————–

Po akceptacji komisji kwalifikacyjnej i strony przyjmującej, strony wypełniają dokument Learning Agreement – Student Mobility for Traineeships (zawierający plan praktyk oraz formalną akceptację instytucji przyjmującej)

Learning Agreement – Student Mobility for Traineeships 2018_2019

Strona przyjmująca może wymagać od studenta dodatkowych dokumentów.


WARUNKI FINANSOWANIA

Środki z programu Erasmus+ są przeznaczone na dofinansowanie kosztów podróży i utrzymania za granicą. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego.

Narodowa Agencja, w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej, w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego, określiła następujące stawki stypendialne na rok akademicki 2018/2019:

 WYJAZD NA PRAKTYKĘ miesięczna stawka stypendium
Grupa 1

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

 

600 €

Grupa 2

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

 

550 €

Grupa 3

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja

 

500 €

W celu uzyskania szczegółowych informacji, zapraszamy do Biura Erasmus (pokój 119A),

tel. 076 832 04 37, e-mail: erasmus@pwsz.glogow.pl

„Greetings from Oxford!”, czyli szkolenie dr Izabeli Rutkowskiej w ramach programu Erasmus+ (WYWIAD)

W ramach wyjazdu szkoleniowego finansowanego przez program Erasmus+, dr Izabela Rutkowska, wykładowca Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie, udała się do brytyjskiego Oxfordu, by wziąć udział w kursie pt. „Kreatywne metody nauczania w języku angielskim według metodologii CLIL” organizowanego przez The Lake School of English in Oxford, jedną z najlepszych szkół językowych w Wielkiej Brytanii.

Kurs przeznaczony był dla kadry nauczycieli akademickich oraz szkół średnich. W ciągu tygodniowej serii zajęć zrealizowano ponad 20 godzin wykładowych, podczas których omówiono m. in. koncepcję CLIL i system edukacyjny w Wielkiej Brytanii, a także zorganizowano liczne aktywności kulturalno-społeczne po zajęciach. Prowadzący dołożyli starań, by intensywnie doskonalić gramatykę i poszerzyć angielskie słownictwo uczestników. Jak podkreśla dr Rutkowska: „-Nauka języków to niekończąca się opowieść i kursy tego typu nigdy nie stracą na aktualności – bez względu na wiek czy na stopień znajomości języka.” Pani Izabela gościła w Oxfordzie już po raz drugi. W krótkim wywiadzie opowiada o wrażeniach z pobytu, literackich autorytetach oraz wyjaśnia znaczenie pojęcia CLIL.

dr Izabela Rutkowska i uczestnicy kursu podczas podróży oksfordzkim autobusem

Biuro Erasmus+: Dlaczego zdecydowała się Pani wybrać po raz drugi właśnie do Oxfordu?

dr Izabela Rutkowska: Z powodów naukowych i literackich sentymentów. Wyjazd znacznie poszerzył moją wiedzą na temat systemu nauczania w Europie. Nie tylko miałam okazję posłuchać o nowoczesnych technikach wykorzystywanych w edukacji, ale i zobaczyć, w jaki sposób są one wdrażane w nowoczesnych angielskich szkołach. Kurs wyposażył mnie w nowe pomysły, idee oraz metody nauczania, które mogę przenieść do mojej sali wykładowej.

BE+: Co kryje się zatem pod skrótem CLIL?

dr IR: Po rozwinięciu, w języku angielskim CLIL oznacza: Content and Language Integrated Learning, co w wolnym tłumaczeniu oznacza zintegrowane kształcenie przedmiotowe. Jest to nowoczesna metoda nauki. Nadrzędnym elementem jest zdobywanie nowej wiedzy i jednoczesne obcowanie z językiem obcym. Nauka opiera się na kształceniu poprzez różne kanały sensoryczne. To dlatego zajęcia mają charakter grupowy, ćwiczeniowy i są prowadzone przy użyciu różnych form warsztatowych takich jak: prezentacje wideo, muzyki czy obrazów.

BE+: Czy zajęcia w grupie mogą przynieść oczekiwane efekty?

dr IR: Oczywiście. Z racji na intensywność zajęć i komfort pracy w małej grupie kurs znacznie podniósł moją umiejętność posługiwania się językiem angielskim w codziennej komunikacji. Dodał też większej pewności siebie w podejmowaniu dyskusji czy nawiązywaniu kontaktów. Międzynarodowy skład grupy kursantów (z Czech, Niemiec, Japonii i Hiszpanii) pozwalał na wymianę doświadczeń, obserwacji, a także zaowocował nowymi przyjaźniami, które umożliwiają kontynuowanie kontaktu w języku angielskim. Podstawowa wartość to właśnie spotkani ludzie. Choć wydaje się to nieprawdopodobne, nawet w tak krótkim czasie można stworzyć przyjacielskie więzy. Poza tym, poszerzyć horyzonty, usłyszeć wiele ciekawych opowieści, poznać systemy nauczania w innych krajach i… nabrać odwagi na kolejne podróże.

Pamiątkowe zdjęcie kursantów

BE+: Wspomniała Pani o literackich sentymentach…

dr IR: Poza intensywną nauką języka angielskiego, a także nauką metodologii nauczania innych przedmiotów po angielsku, mogłam przechadzać się śladami moich wielkich autorytetów. W Merton College wspominałam noblistę T. S. Eliota, w Magdalen College chodziłam tymi samymi korytarzami co C. S. Lewis i J. R. R. Tolkien. W Keble College sięgałam myślą do pism kard. J. P. Newmana. A w Christ Church College poznałam historię autora „Alicji w krainie czarów”. Nie jest to może mój literacki idol, ale z jego postacią wiąże się wiele ciekawych oksfordzkich opowieści. Levis Carrol (w istocie prof. Dodgson) postanowił tworzyć pod pseudonimem, bo nie wypadało mu pisać bajek pod prawdziwym nazwiskiem. Co więcej, Alicja nie była tylko fikcyjną postacią, ale prawdziwą dziewczynką, która mieszkała w owym nobliwym miejscu. Gmach tego College’u jest najbardziej spektakularną uniwersytecką budowlą, nieraz wykorzystywaną do ekranizacji różnych filmów, w tym do przygód Harry’ego Pottera.

BE+: Jakie atrakcje przygotowali organizatorzy poza zajęciami?

dr IR: Oprócz wykładów, czekała nas historyczna wycieczka po Oxfordzie oraz uniwersytecie, a także wizyta w Spires Academy, gdzie mogliśmy fizycznie zobaczyć wdrożone metody nauczania.  Sam fakt, iż kurs odbywał się w Oxfordzie, podnosił naukową atmosferę wyjazdu, a dzięki doskonale wyposażonym księgarniom uniwersyteckim można było zaopatrzyć się w inspirujące pomoce do prowadzenia zajęć. W ramach szkolenia otrzymaliśmy też roczny dostęp do nauki języka angielskiego przy pomocy platformy e-learningowej, co z pewnością podniesie moje kompetencje.

BE+: Życzymy zatem owocnej nauki, kolejnych podróży i wielu efektywnych zajęć ze studentami. Dziękujemy za rozmowę.

dr IR: Dziękuję.

Więcej fotografii autorstwa pani doktor można zobaczyć na jej fotoblogu:

www.po-drodze.tumblr.com

GALERIA