Program

Erasmus Policy Statement

Jako instytucja zapewniająca możliwość kształcenia w kontekście Lifelong Learning Programme będziemy przyczyniać się do rozwoju Wspólnoty Europejskiej jako społeczeństwa opartego na wiedzy.
Będziemy wpływać na poprawę mobilności studentów oraz kadry nauczycielskiej, zarówno pod względem jakościowym jak i ilościowym, przyczyniając się do tego by do roku 2012 trzy miliony osób w całej Europie wzięło udział w programie wymiany Erasmus. Będziemy zachęcać naszych studentów i pracowników do nauki współczesnych języków obcych i podejmować działania mające na celu poprawę współpracy wielostronnej z instytucjami partnerskimi w Europie. Zamierzamy pracować nad zwiększeniem stopnia przejrzystości i zgodności kwalifikacji nabytych w Europie aby podnieść atrakcyjność i dostępność akcji uczenie się przez całe życie wśród państw członkowskich.
Podkreślamy, iż wszelkie działania związane z realizacją programu będą odpowiednio nagłośnione i podane do wiadomości całej społeczności akademickiej. Osobom zainteresowanym udziałem w programie oferujemy spotkania informacyjne oraz spotkania z byłymi stypendystami (wymiana informacji i doświadczeń). Karta Uczelni Erasmus określająca podstawowe zasady realizacji działań programu Erasmus upubliczniona jest na stronie internetowej Działu Współpracy z Zagranicą, a wszelkie informacje dotyczące rekrutacji są dodatkowo eksponowane na tablicach informacyjnych, nagłaśniane w radio i prasie akademickiej oraz za pomocą ulotek informacyjnych. Ponadto Dział Kontaktów z Zagranicą i Uczelniany Koordynator Programu Erasmus służy dodatkową pomocą w każdym okresie trwania roku akademickiego.
Będziemy w pełni popierać realizację polityk horyzontalnych Wspólnoty. Przede wszystkim poprzez działanie na rzecz osób uczących się o specjalnych potrzebach – w szczególności poprzez włączanie ich do głównego nurtu edukacji i szkoleń. Będziemy uświadamiać znaczenie różnorodności kulturowej i językowej Europy i zachęcać do podejmowania dialogu międzykulturowego. Postrzegając program Erasmus jako szansę do zbudowania Europejskiego społeczeństwa tolerancji, będziemy przyczyniać się do zwalczania wszelkich form dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię, przekonania czy orientację seksualną.
Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż przy rekrutacji bierzemy pod uwagę tylko faktyczne osiągnięcia naukowe studenta/pracownika niezależne od płci, przynależności rasowej, społecznej lub religijnej; wszyscy studenci/pracownicy przebywający w naszej uczelni mają jednakowe prawa do korzystania z pracowni technicznych, pomocy naukowych, Internetu czy zbiorów bibliotecznych. Ponadto każdy student podlega obiektywnym kryteriom oceny ma także prawo do aktywnego uczestnictwa w życiu studenckim.
Mobilność studentów i kadry akademickiej pełni kluczową rolę w tworzeniu Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.
Uczelnia nasza zapewnia wysoką jakoś wymiany poprzez:

 • szerokie akcje informacyjne, które umożliwiają dotarcie do maksymalnie dużej liczy potencjalnych uczestników;
 • równy dostęp do rzetelnych źródeł informacji i wskazówek na temat istniejących możliwości w zakresie mobilności i warunków na jakich można z niej skorzystać;
 • zrozumiałe procedury selekcji i doboru kandydatów;
 • studenci wyjeżdżający otrzymują porozumienie o programie zajęć, sporządzone we współpracy z partnerem zagranicznym a studentom przyjeżdżającym zapewniamy zrozumiałe i precyzyjne informacje dotyczące naszego programu nauczania;
 • uznawalność wyników, doświadczeń i kwalifikacji zdobytych za granicą;
 • stosowanie systemu ECTS w celu ułatwienia przeliczenia i porównania osiągnięć studentów;
 • odpowiednie przygotowanie językowe: dokonanie oceny znajomości języka przed wyjazdem dla osób wyjeżdżających i udzielanie wsparcia i porad językowych dla osób przyjeżdżających;
 • opieka mentorów – pomagamy i otaczamy opieką obcokrajowców, w celu lepszej aklimatyzacji i adaptacji w nowych warunkach. Możemy także pomóc w reintegracji ze środowiskiem edukacyjnym lub zawodowym osobom powracającym po długotrwałym pobycie za granicą;
 • wspieramy i uznajemy słuszność wymiany kadry w ramach Erasmusa. Program niewątpliwie przyczynia się do rozwoju karier pracowników oraz ułatwia proces dostosowania się pracownika do pracy w środowisku międzynarodowym;
 • po powrocie na uczelnię macierzystą, udzielamy uczestnikom wskazówek dotyczących wykorzystania umiejętności i kwalifikacji zdobytych na wyjeździe;
 • pomoc logistyczna – (informacja związana z podróżą, ubezpieczeniem, zakwaterowaniem i innymi aspektami praktycznymi). Przywileje i obowiązki wynikające ze współpracy są zatwierdzone w formie pisemnej (np. Umowy Bilateralne, Umowy z indywidualnymi stypendystami) co pozwala unikać jakichkolwiek roszczeń bądź nieporozumień pomiędzy uczestnikami wymiany.

Jako uczestnicy LLP powinniśmy wspierać kreatywność i konkurencyjność poprzez rozwój ducha przedsiębiorczości. Chcielibyśmy pomóc młodym ludziom przystosować się do wymagań rynku pracy.
Aby zapewnić wysoką jakość praktyk studenckich konieczne jest abyśmy wprowadzili przedsiębiorczość jako element programu nauczania dla studentów a także jako umiejętność, którą posiadać powinni nauczyciele i naukowcy. Musimy wprowadzić strategię współpracy, która wesprze indywidualnych uczestników praktyk w zdobywaniu i wykorzystywaniu kwalifikacji mających na celu ułatwienie osobistego rozwoju i zwiększenie szans na zatrudnienie.
Świadomi jesteśmy, iż jako instytucja wysyłająca zobowiązani jesteśmy do przedsięwzięcia środków koniecznych do przygotowania, realizacji i skutecznego przeprowadzenia praktyki/stażu działając poprzez:

 • określenie celów stażu w kategoriach umiejętności i kwalifikacji jakie mają nabyć beneficjenci;
 • wyselekcjonowanie beneficjentów na podstawie przejrzystych kryteriów;
 • uzgodnienie programu dostosowanego do indywidualnych potrzeb beneficjentów;
 • zagwarantowanie pomocy logistycznej (transport, zakwaterowanie, pozwolenie na pracę, ubezpieczenie);
 • zagwarantowanie zaliczenia/uznania umiejętności i kompetencji zdobytych za granicą;
 • przygotować beneficjentów, w porozumieniu z organizacjami partnerskimi, do życia zawodowego i kulturalnego w kraju goszczącym (przygotowanie językowe, opieka mentora, zapewnienie odpowiedniego sprzętu).

Zdajemy sobie również sprawę z konieczności ciągłego monitorowania postępów w realizacji każdego projektu (raporty z odbycia stażu, wizyty monitorujące). Jest także niezwykle ważne abyśmy dokonywali oceny wraz z każdym beneficjentem, jego rozwoju osobistego i zawodowego, jaki dokonał się dzięki uczestnictwu w projekcie praktyki/stażu.


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie w wyniku pozytywnej weryfikacji ze strony Komisji Europejskiej otrzymała, w maju 2008, Rozszerzoną Kartę Uczelni Erasmusa (Extender Erasmus University Charter). Karta Uczelni Erasmusa jest przepustką do uczestnictwa w Programie „Uczenie się przez całe życie” (The Lifelong Learning Programme) w latach 2008-2013, który umożliwia realizację m.in. staży i praktyk zagranicznych dla studentów, jak również wyjazdów studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej. Program umożliwia także wyjazdy nauczycieli akademickich celem prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej lub wymiany doświadczeń, sprawdzenia teoretycznych rozwiązań w praktyce w partnerskiej instytucji w innym kraju uczestniczącym w programie oraz pracowników administracyjnych uczelni w celu odbycia szkoleń.