– Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych

PWSZ w Głogowie

Zasady rekrutacji, realizacji i rozliczania pracowników
wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+

Wyjazdy w celach  szkoleniowych (STT – Staff Mobility for Training) mogą być realizowane w instytucji zagranicznej, np. przedsiębiorstwie, organizacji, instytucji edukacyjnej, uczelni posiadającej kartę ECHE, oferującej szkolenia typu STT. Mobilność w celach szkoleniowych nie obejmuje udziału w konferencjach, badaniach naukowych, itp.

Pobyt pracownika w instytucji przyjmującej musi być rozpoczęty nie wcześniej niż po ogłoszeniu i zatwierdzeniu przez Rektora wyników rekrutacji na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+, po podpisaniu stosownej umowy finansowej między PWSZ w Głogowie a pracownikiem oraz zakończony i rozliczony nie później niż 31 maja 2023 roku.

Pobyt pracownika na wyjeździe typu STT powinien trwać jednorazowo nie krócej niż 2 dni robocze, preferowane są jednak wyjazdy trwające 5 dni. Wskazana liczba dni nie uwzględnia czasu podróży. W przypadku wyjazdu krótszego niż 5 dni roboczych, dni te nie mogą być rozdzielone dniami wolnymi od pracy (sobota, niedziela, święta). Jeżeli jednak zajęcia odbywają się w weekendy, pracownik zobowiązany jest do przedłożenia szczegółowego planu szkolenia wraz z rozpisanymi godzinami oraz potwierdzeniem odbycia zajęć w weekendy.

Pracownik wyjeżdżający w ramach STT zobowiązany jest do złożenia u Uczelnianego Koordynatora Erasmus+ indywidualnego programu szkolenia w języku polskim i języku szkoleniowym, w którym określone będą zakładane cele szkolenia, zawartość programu zajęć i oczekiwane rezultaty. Tematyka szkolenia musi być adekwatna do obowiązków, które dany pracownik wykonuje na stanowisku pracy. Indywidualny program szkolenia oceniany będzie przez Komisję ds. ST według następujących kryteriów:

  • kompletność wypełnienia;
  • argumentacja wyjazdu pod kątem tematyki szkolenia i powiązania z obowiązkami wykonywanymi na stanowisku pracy;
  • korzyści dla uczelni macierzystej z podjętych dodatkowych działań oprócz fizycznego uczestnictwa w zajęciach i podniesienia kompetencji przez pracownika;
  • szczegółowość programu.

Pracownik wyjeżdżający w ramach STT zobowiązany jest do zrealizowania programu szkolenia zgodnie z wcześniej ustalonym indywidualnym programem szkolenia.

Dofinansowanie wyjazdu

Uczelnia dofinansowuje (z funduszy otrzymanych z Narodowej Agencji Programu Erasmus+) stypendia dla pracowników wyjeżdżających z uczelni macierzystej do jednostki szkoleniowej w formie ryczałtu na koszty utrzymania. Informacja o wysokości stypendiów dla pracowników wyjeżdżających w celach szkoleniowych ustalana jest w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej, w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa  wyższego. Stawki (z podziałem na kraje) mogą różnić się w poszczególnych rokach akademickich i są podawane w ogłoszeniu o rekrutacji. Aktualny wykaz stawek dla pracowników wyjeżdżających w celach szkoleniowych:

Kraje należące do danej grupyDzienna stawka stypendium w € przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni*
Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania180 €
Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy160 €
Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry140 €

*W przypadku wyjazdów przekraczających 14 dni, w 15. i dalszych dniach pobytu wypłacona stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt do 14 dni.

Oprócz ryczałtu na koszty utrzymania, uczestnik otrzymuje ryczałt na koszty podróży. Kwota dofinansowania jest uzależniona od odległości między miejscem rozpoczęcia podróży a miejscem docelowym. Do obliczenia odległości stosuje się kalkulator odległości opracowany przez  Komisję Europejską, dostępny tutaj.

OdległośćKwota
od 10 do 99 km20 € na uczestnika
od 100 do 499 km180 € na uczestnika
od 500 do 1 999 km275 € na uczestnika
od 2 000 do 2 999 km360 € na uczestnika
od 3 000 do 3 999 km530 € na uczestnika
od 4 000 do 7 999 km820 € na uczestnika
8 000 km lub więcej1500 € na uczestnika
Back to top