– Wyjazd na studia

PWSZ w Głogowie

Zasady rekrutacji, realizacji i rozliczania studentów
wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+

Dlaczego warto studiować zagranicą?

Wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ to wspaniała szansa na zdobycie doświadczenia w swoim kierunku studiów oraz poznanie ciekawych ludzi. Mobilność studentów w celu realizacji studiów zagranicą można realizować z dowolnego kraju programu do dowolnego innego kraju programu lub dowolnego kraju partnerskiego, na dowolnym kierunku i poziomie studiów (krótki cykl kształcenia na poziomie studiów wyższych/studia licencjackie/magisterskie/doktoranckie). Aby zapewnić wysoką jakość działań w zakresie mobilności, które w maksymalnym stopniu wpłyną na studentów, działanie w zakresie mobilności musi być zgodne ze stopniem studiów, jakie odbywa dany student, oraz z jego osobistymi potrzebami rozwojowymi.

Uprawnieni uczestnicy

To studenci zarejestrowani w instytucji szkolnictwa wyższego i przyjęci na studia kończące się uzyskaniem uznawanej kwalifikacji (dyplomu) lub innej uznawanej kwalifikacji zdobytej w szkolnictwie wyższym (do poziomu doktoratu włącznie). Aby wyjechać na studia w ramach Erasmusa, należy:

 • być studentem uczelni, która posiada Kartę Uczelni Erasmusa (ECHE) i prowadzi wymianę studentów,
 • być zarejestrowanym na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu (licencjata, inżyniera, magistra lub doktora),
 • mieć ukończony pierwszy rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich),
 • posiadać dobre wyniki w nauce (zaświadczenie o średniej ocen należy uzyskać w Dziekanacie),
 • znać język obcy, w jakim będą prowadzone zajęcia na uczelni zagranicznej  oraz wypełnić test biegłości językowej na platformie OLS,
 • zakwalifikować się na wyjazd w drodze rekrutacji oraz akceptację uczelni przyjmującej,
 • przedłożyć niezbędne dokumenty u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ oraz w uczelni przyjmującej.

Okres studiów za granicą

Okres studiów za granicą w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego musi być częścią programu studiów studenta, którego celem jest uzyskanie dyplomu w dowolnym cyklu studiów. Okres studiów realizowanych za granicą może obejmować również czas praktyki. Takie połączenie sprzyja powstawaniu synergii między doświadczeniem akademickim a zawodowym za granicą.

Czas trwania wyjazdu

Mobilność studentów w celu studiowania: od 3 miesięcy do 12 miesięcy. Mobilność ta może obejmować uzupełniający okres praktyki, jeżeli jest planowana, oraz może zostać zorganizowana w różny sposób, zależnie od okoliczności: jedno działanie może następować po drugim lub mogą one przebiegać jednocześnie. Przy połączeniu działań należy przestrzegać zasad dotyczących dofinansowania oraz minimalnego okresu mobilności. Jeden student może uczestniczyć w okresach mobilności o łącznym maksymalnym czasie trwania mobilności fizycznej do 12 miesięcy na każdy cykl studiów, niezależnie od liczby i rodzaju działań w zakresie mobilności.

Uczelnie partnerskie

Wszystkie organizacje uczestniczące z kraju programu (zarówno wysyłające, jak i przyjmujące) muszą być instytucjami szkolnictwa wyższego, którym przyznano ECHE. Wszystkie przyjmujące organizacje z kraju partnerskiego muszą być instytucjami szkolnictwa wyższego uznanymi przez odpowiednie organy i muszą podpisać umowy międzyinstytucjonalne z partnerami z krajów programu przed rozpoczęciem mobilności.

Mobilność mieszana

Każdy okres studiów lub praktyk zawodowych za granicą o dowolnej długości można zrealizować w formie mobilności mieszanej. Mobilność mieszana to połączenie mobilności fizycznej i wirtualnej ułatwiające pracę zespołową i wymianę doświadczeń na podstawie e-uczenia się opartego na współpracy. Na przykład, w ramach komponentu wirtualnego można stworzyć wspólną przestrzeń online dla uczących się osób z różnych krajów i kierunków studiów, dzięki której mogą one brać udział w kursach internetowych lub pracować wspólnie i jednocześnie nad zadaniami, które są uznawane jako część ich studiów. Każdy student może również realizować mobilność mieszaną poprzez uczestnictwo w mieszanym programie intensywnym.

Dofinansowanie wyjazdu

Uczelnia dofinansowuje (z funduszy otrzymanych z Narodowej Agencji Programu Erasmus+) stypendia dla studentów wyjeżdżających z uczelni macierzystej do uczelni partnerskiej. Informacja o wysokości stypendiów w celu wyjazdów studentów na studia ustalana jest w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej, w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa  wyższego. Stawki (z podziałem na kraje) mogą różnić się w poszczególnych rokach akademickich i są podawane w ogłoszeniu o rekrutacji. Aktualny wykaz stawek dla wyjazdów studentów na studia:

Kraje należące do danej grupyMiesięczna stawka stypendium w €
Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania520 €
Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy500 €
Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry450 €

Należy pamiętać, że:

 • celem wyjazdu studenta w ramach Erasmusa jest zrealizowanie części studiów w partnerskiej uczelni zagranicznej; student przemieszcza się do partnerskiej uczelni zagranicznej na określony czas i tam realizuje program studiów nie przestając być studentem polskiej uczelni;
 • minimalny okres studiowania to 3 miesiące, a maksymalny (łącznie z ewentualną praktyką) to 12 miesięcy;
 • uczelnia przyjmująca nie ma prawa pobierać od studentów przyjeżdżających opłat za naukę (wpisowego, czesnego, opłat za egzaminy itp.);
 • student otrzymuje dofinansowanie na koszty utrzymania za granicą – stypendium nie jest przeznaczone na pokrycie pełnych kosztów wyjazdu;
 • uczelnia macierzysta zobowiązuje się do uznania okresu studiów odbytych w uczelni partnerskiej za równoważny z okresem studiów w uczelni macierzystej (wyjazd nie wydłuża czasu studiów) pod warunkiem zrealizowania przez studenta uzgodnionego przed wyjazdem programu studiów („Porozumienie o programie zajęć” – Learning Agreement);
 • student wyjeżdżający nie traci praw studenta w Polsce (co przejawia się m.in. w kontynuacji wypłat stypendiów krajowych: socjalnego, za wyniki w nauce).

Studenci niepełnosprawni oraz osoby z mniejszymi szansami

Studenci niepełnosprawni  oraz osoby z mniejszymi szansami ubiegają się o wyjazd w programie Erasmus na tych samych zasadach, co pozostali studenci, tzn. muszą przejść rekrutację na wyjazdy. Oznacza to, że muszą spełniać kryteria stawiane przed kandydatami.

Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, którzy zakwalifikowali się na wyjazd w ramach Erasmusa, mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie w ramach specjalnego funduszu w budżecie Erasmusa. Więcej informacji u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+.

Pobyt na stypendium Erasmus+ jest dla Was szansą na spędzenie semestru lub całego roku akademickiego w zagranicznej uczelni partnerskiej w jednym z krajów uprawnionych do udziału w programie Erasmus+. Jeśli chcesz skorzystać z tej szansy, zacznij już dziś planować swój wyjazd!

01KROK PIERWSZY
ZEBRANIE INFORMACJI

(warto to zrobić już na I roku studiów!)

Zastanów się, w której uczelni partnerskiej chciał(a)byś studiować w ramach Erasmusa+.

Zastanów się, na którym roku / semestrze i na jak długo chciał(a)byś wyjechać na stypendium. Porozmawiaj z koordynatorem uczelnianym/instytutowym lub opiekunem przygotowującym do wyjazdu na temat ew. przeciwwskazań do wyjazdu, programu zajęć i warunków studiowania w wybranej uczelni zagranicznej lub odbywania praktyki. Dowiedz się, w jakim języku prowadzone będą zajęcia.

Zbierz informacje nt. warunków bytowych i kosztów związanych z wyjazdem (akademik, utrzymanie, podróże, rozrywki etc.) – porozmawiaj z byłymi stypendystami, odwiedź strony internetowe wybranej uczelni zagranicznej, zasięgnij wiedzy u byłych stypendystów.

Dowiedz się, jakie warunki finansowe oferuje Ci uczelnia macierzysta (stawki stypendium Erasmus+ w danym roku akademickim, ew. inne formy dofinansowania).

Dowiedz się, jakie formalności związane są z przygotowaniem wyjazdu oraz jakie obowiązują Cię terminy (rekrutacja na wyjazdy, terminy zgłaszania w uczelni zagranicznej, termin wyjazdu i powrotu, etc.)

02KROK DRUGI
ZGŁOSZENIE KANDYDATURY NA WYJAZD, REKRUTACJA W UCZELNI MACIERZYSTEJ

Decyzja o wyjeździe na studia w ramach Erasmus+ oraz miejscu docelowym została już podjęta.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy oraz inne niezbędne dokumenty i złóż je w Biurze Projektów i Współpracy z Zagranicą (pokój 119A) w ramach ogłoszonego w uczelni naboru na wyjazdy w ramach Erasmus+. Aby potwierdzić znajomość języka obcego, w którym prowadzone będą zajęcia lub odbyta praktyka, warto dołącz do wniosku potwierdzenie znajomości języka (zewnętrzny certyfikat językowy wydany przez certyfikowaną jednostkę).

Po zakończeniu rekrutacji otrzymasz informację dot. wyników naboru (kwalifikacja na wyjazd, kwalifikacja rezerwowa/warunkowa, niezakwalifikowanie na wyjazd), zostaniesz również zaproszony/a na spotkanie informacyjne organizowane przez Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+.

03KROK TRZECI
ZGŁOSZENIE SIĘ W UCZELNI PARTNERSKIEJ CELEM ODBYCIA CZĘŚCI STUDIÓW LUB INSTYTUCJI, W KTÓREJ ODBYWANA BĘDZIE PRAKTYKA

Po otrzymaniu potwierdzenia kwalifikacji prześlij swoje zgłoszenie do zagranicznej uczelni  w wymaganej przez nią formie i terminie.

Zgłoszenie wymaga przygotowanie pewnych dokumentów – z reguły są to: wniosek o przyjęcie, wniosek o miejsce w akademiku, wstępne porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement for Studies), wykaz dotychczas uzyskanych ocen (transcript of records). Uczelnia może poprosić również o inne dokumenty. Uczelnia przyjmująca może poprosić o złożenie dokumentów za pomocą poczty elektronicznej i/lub przesłanie wersji papierowej.

UWAGA: przestrzegaj terminów składania dokumentów w uczelni zagranicznej lub instytucji, w której będziesz odbywać praktykę! Biurze Projektów i Współpracy z Zagranicą zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dokumentów w razie spóźnienia!

Po przyjęciu zgłoszenia uczelnia zagraniczna wyśle do Ciebie potwierdzenie przyjęcia oraz ew. dalsze wskazówki i informacje dotyczące przyjazdu.

Źródło informacji i pomoc: strony uczelni zagranicznych, koordynator uczelniany, koordynatorzy instytutowi.

04KROK CZWARTY
PRZYGOTOWANIE POROZUMIENIA O PROGRAMIE ZAJĘĆ LUB O ODBYCIU PRAKTYK

Porozumienie o programie zajęć lub o odbyciu praktyk jest bardzo ważnym dokumentem związanym z przenoszeniem osiągnięć i uznawalnością akademicką.

Porozumienie przygotowywane jest w porozumieniu z odpowiednim koordynatorem instytutowym obejmuje plan zajęć realizowanych w uczelni partnerskiej oraz odpowiadającą im liczbę punktów ECTS. Dokument ten sporządzany jest w trzech egzemplarzach i akceptowany przez koordynatora instytutowego, Rektora uczelni oraz uczelnię przyjmującą.

Jeszcze przed wyjazdem warto zastanowić się nad ew. przedmiotami alternatywnymi – bardzo często w trakcie wyjazdu okazuje się, że porozumienie musi zostać zmienione (np. zajęcia nakładają się na siebie lub nie zostają uruchomione). Porozumienie można zmienić po skonsultowaniu zmian z macierzystym wydziałem.

05 KROK PIĄTY
PODPISANIE UMOWY STYPENDIALNEJ

Przed wyjazdem należy skontaktować się z Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus+ w celu podpisania umowy stypendialnej. Warunkiem podpisania umowy jest przedstawienie następujących dokumentów:

– porozumienia o programie zajęć zaakceptowanego przez koordynatora instytutowego, Rektora uczelni oraz uczelnię przyjmującą,

– karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) w przypadku wyjazdu do krajów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Wolnego Handlu (EFTA), a w przypadku krajów spoza terytorium Unii Europejskiej uczestnik mobilności zobowiązany jest posiadać prywatne ubezpieczenie o równorzędnym zakresie,

– polisy ubezpieczeniowej (ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody na osobie i na rzeczy; rekomendowane jest także dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne).

06KROK SZÓSTY
WYJAZD

Trzymamy za Ciebie kciuki! 🙂

Studiując za granicą pamiętaj o ew. zmianie porozumienia o programie studiów (jeśli zachodzi taka konieczność) i obowiązku rozliczenia się z dokumentacji z macierzystym instytutem oraz Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus+ po powrocie.

POWODZENIA!!!

Na każdym etapie informacji i wsparcia udzielą Ci koordynatorzy instytutowi oraz Uczelnianym Koordynator Programu Erasmus+

Back to top