– Wyjazd na praktykę

PWSZ w Głogowie

Zasady rekrutacji, realizacji i rozliczania studentów
wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+

Dlaczego warto zrealizować praktykę za granicą?

Wyjazdy na praktykę w ramach programu Erasmus+ to wspaniała szansa na zdobycie doświadczenia w swoim kierunku studiów, poznanie ciekawych osób i w przyszłości znalezienie dobrej pracy w zawodzie. Mobilność studentów w celu realizacji studiów zagranicą można realizować z dowolnego kraju programu do dowolnego innego kraju programu lub dowolnego kraju partnerskiego, na dowolnym kierunku i poziomie studiów (krótki cykl kształcenia na poziomie studiów wyższych/studia licencjackie/magisterskie/doktoranckie). Aby zapewnić wysoką jakość działań w zakresie mobilności, które w maksymalnym stopniu wpłyną na studentów, działanie w zakresie mobilności musi być zgodne ze stopniem studiów, jakie odbywa dany student, oraz z jego osobistymi potrzebami rozwojowymi.

Gdzie realizować praktykę (staż)?

Praktyka (staż) za granicą może być realizowana w przedsiębiorstwie, instytucie badawczym, laboratorium, organizacji lub dowolnym innym odpowiednim miejscu pracy. Praktyki zagraniczne można odbywać podczas studiów w dowolnym cyklu (w miarę możliwości praktyki powinny stanowić integralną część programu studiów). Organizacja wysyłająca musi być instytucją szkolnictwa wyższego z kraju programu posiadającą Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE). W przypadku mobilności studentów w celu odbycia praktyk organizacją przyjmującą może być:
a) każda publiczna lub prywatna organizacja z kraju programu lub kraju partnerskiego prowadząca działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i badań naukowych i innowacji. Przykładowo taką organizacją może być:
– publiczne lub prywatne małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo (w tym przedsiębiorstwa społeczne);
– organ publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym;
– ambasada lub urząd konsularny wysyłającego kraju programu;
– partner społeczny lub inny przedstawiciel świata pracy, w tym izby handlowe, rzemieślnicze/zawodowe i związki zawodowe;
– instytut badawczy;
– fundacja;
– szkoła/instytut/ośrodek edukacji (na dowolnym poziomie, począwszy od kształcenia na poziomie przedszkolnym, a skończywszy na kształceniu na poziomie średnim II stopnia, w tym również kształceniu zawodowym i edukacji dorosłych);
b) organizacja niekomercyjna non-profit, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa;
c) instytucja prowadząca poradnictwo zawodowe, doradztwo zawodowe i usługi informacyjne;
d) instytucja szkolnictwa wyższego z kraju programu posiadająca ECHE lub instytucja szkolnictwa wyższego z kraju partnerskiego uznana przez właściwe organy, która podpisała porozumienia międzyinstytucjonalne z partnerem z kraju programu przez rozpoczęciem mobilności.

Następujące rodzaje organizacji nie kwalifikują się jako organizacje przyjmujące w przypadku mobilności studentów w ramach praktyk zawodowych: instytucje UE i inne organy UE, w tym wyspecjalizowane agencje (wyczerpujący wykaz tych instytucji dostępny jest tutaj); organizacje zarządzające programami UE, np. agencje narodowe programu Erasmus+ (w celu uniknięcia ewentualnego konfliktu interesów lub podwójnego finansowania).

Czas trwania wyjazdu

Mobilność studentów oraz absolwentów w celu realizacji praktyk (staży): od 2 miesięcy do 12 miesięcy. Jeden student może uczestniczyć w okresach mobilności o łącznym maksymalnym czasie trwania mobilności fizycznej do 12 miesięcy na każdy cykl studiów, niezależnie od liczby i rodzaju działań w zakresie mobilności. Czas trwania praktyki w przypadku niedawnych absolwentów wynosi maksymalnie 12 miesięcy w ramach cyklu studiów, na którym składają oni wniosek o praktykę.

Mobilność mieszana

Każdy okres studiów lub praktyk zawodowych za granicą o dowolnej długości można zrealizować w formie mobilności mieszanej. Mobilność mieszana to połączenie mobilności fizycznej i wirtualnej ułatwiające pracę zespołową i wymianę doświadczeń na podstawie e-uczenia się opartego na współpracy. Na przykład, w ramach komponentu wirtualnego można stworzyć wspólną przestrzeń online dla uczących się osób z różnych krajów i kierunków studiów, dzięki której mogą one brać udział w kursach internetowych lub pracować wspólnie i jednocześnie nad zadaniami, które są uznawane jako część ich studiów. Każdy student może również realizować mobilność mieszaną poprzez uczestnictwo w mieszanym programie intensywnym.

Dofinansowanie wyjazdu

Uczelnia dofinansowuje (z funduszy otrzymanych z Narodowej Agencji Programu Erasmus+) stypendia dla studentów wyjeżdżających z uczelni macierzystej do miejsca odbywania praktyki. Informacja o wysokości stypendiów w celu wyjazdów studentów na praktykę ustalana jest w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej, w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa  wyższego. Stawki (z podziałem na kraje) mogą różnić się w poszczególnych rokach akademickich i są podawane w ogłoszeniu o rekrutacji. Aktualny wykaz stawek dla wyjazdów studentów na praktykę:

Kraje należące do danej grupyMiesięczna stawka stypendium w €
Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania620 €
Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy600 €
Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry550 €

Należy pamiętać, że:

  • celem wyjazdu studenta (absolwenta) w ramach Erasmusa jest zrealizowanie praktyki w wybranym miejscu zagranicą;
  • student (absolwent) przemieszcza się do miejsca realizacji praktyki na określony czas;
  • student realizuje program praktyki nie przestając być studentem polskiej uczelni;
  • minimalny okres realizacji praktyki to 2 miesiące, a maksymalny (łącznie z ewentualnym okresem studiów) to 12 miesięcy;
  • student (absolwent) otrzymuje dofinansowanie na koszty utrzymania za granicą – stypendium nie jest przeznaczone na pokrycie pełnych kosztów wyjazdu;
  • uczelnia macierzysta zobowiązuje się do uznania okresu praktyki zrealizowanej zagranicą za równoważny z okresem realizacji praktyki w uczelni macierzystej pod warunkiem zrealizowania przez studenta uzgodnionego przed wyjazdem programu praktyki („Porozumienie o programie praktyki” – Traineeships Agreement);
  • student wyjeżdżający nie traci praw studenta w Polsce (co przejawia się m.in. w kontynuacji wypłat stypendiów krajowych: socjalnego, za wyniki w nauce).

Pobyt na stypendium Erasmus+ jest dla Was szansą na zrealizowanie programu praktyki w zagranicznej jednostce w jednym z krajów uprawnionych do udziału w programie Erasmus+. Jeśli chcesz skorzystać z tej szansy, zacznij już dziś planować swój wyjazd!

01KROK PIERWSZY
ZEBRANIE INFORMACJI

(warto to zrobić już na I roku studiów!)

Zastanów się do jakiej instytucji chciał(a)byś wyjechać na praktyki.

Zastanów się, na którym roku / semestrze i na jak długo chciał(a)byś wyjechać na stypendium. Praktyki można realizować również podczas przerwy wakacyjnej, w miesiącach lipiec-wrzesień. Porozmawiaj z koordynatorem uczelnianym / instytucjonalnym lub opiekunem przygotowującym do wyjazdu na temat ew. przeciwwskazań do wyjazdu, programu praktyki i warunków jej realizacji. Dowiedz się, w jakim języku będą prowadzone praktyki. W tym celu możesz napisać e-mail do wybranej przez Ciebie zagranicznej jednostki lub poprosić o pomoc Uczelnianego Koordynatora Erasmus+.

Zbierz informacje nt. warunków bytowych i kosztów związanych z wyjazdem (zakwaterowanie, utrzymanie, podróże, rozrywki etc.) – porozmawiaj z byłymi stypendystami, odwiedź strony internetowe.

Dowiedz się, jakie warunki finansowe oferuje Ci uczelnia macierzysta (stawki stypendium Erasmus+ w danym roku akademickim, ew. inne formy dofinansowania – zdarza się, że niektóre jednostki przyjmujące praktykantów oferują wynagrodzenie).

Dowiedz się, jakie formalności związane są z przygotowaniem wyjazdu oraz jakie obowiązują Cię terminy (rekrutacja na wyjazdy, termin wyjazdu i powrotu, etc.)

02KROK DRUGI
ZGŁOSZENIE KANDYDATURY NA WYJAZD, REKRUTACJA W UCZELNI MACIERZYSTEJ

Decyzja o wyjeździe na praktyki Erasmus+ oraz miejscu docelowym została już podjęta.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy oraz inne niezbędne dokumenty i złóż je w Biurze Projektów i Współpracy z Zagranicą (pokój 119A) w ramach ogłoszonego w uczelni naboru na wyjazdy w ramach Erasmus+. Aby potwierdzić znajomość języka obcego, w którym realizowana będzie praktyka, warto dołączyć do wniosku potwierdzenie znajomości języka (zewnętrzny certyfikat językowy wydany przez certyfikowaną jednostkę).

Po zakończeniu rekrutacji otrzymasz informację dot. wyników naboru (kwalifikacja na wyjazd, kwalifikacja rezerwowa/warunkowa, niezakwalifikowanie na wyjazd), zostaniesz również zaproszony/a na spotkanie informacyjne organizowane przez Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+.

03KROK TRZECI
ZGŁOSZENIE SIĘ W INSTYTUCJI, W KTÓREJ ODBYWANA BĘDZIE PRAKTYKA

Po otrzymaniu potwierdzenia kwalifikacji prześlij swoje zgłoszenie do zagranicznej uczelni  w wymaganej przez nią formie i terminie.

Zgłoszenie wymaga przygotowanie pewnych dokumentów – z reguły są to: wniosek o przyjęcie, wniosek o miejsce w akademiku, wstępne porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement for Studies), wykaz dotychczas uzyskanych ocen (transcript of records). Uczelnia może poprosić również o inne dokumenty. Uczelnia przyjmująca może poprosić o złożenie dokumentów za pomocą poczty elektronicznej i/lub przesłanie wersji papierowej.

UWAGA: przestrzegaj terminów składania dokumentów w uczelni zagranicznej lub instytucji, w której będziesz odbywać praktykę! Biuro Projektów i Współpracy z Zagranicą zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dokumentów w razie spóźnienia!

Po przyjęciu zgłoszenia uczelnia zagraniczna wyśle do Ciebie potwierdzenie przyjęcia oraz ew. dalsze wskazówki i informacje dotyczące przyjazdu.

Źródło informacji i pomoc: strony uczelni zagranicznych, koordynator uczelniany, koordynatorzy instytutowi.

04KROK CZWARTY
PRZYGOTOWANIE POROZUMIENIA O PROGRAMIE ZAJĘĆ LUB O ODBYCIU PRAKTYK

Porozumienie o programie zajęć lub o odbyciu praktyk jest bardzo ważnym dokumentem związanym z przenoszeniem osiągnięć i uznawalnością akademicką.

Porozumienie przygotowywane jest w porozumieniu z odpowiednim koordynatorem instytutowym obejmuje plan zajęć realizowanych w uczelni partnerskiej oraz odpowiadającą im liczbę punktów ECTS. Dokument ten sporządzany jest w trzech egzemplarzach i akceptowany przez koordynatora instytutowego, Rektora uczelni oraz uczelnię przyjmującą.

Jeszcze przed wyjazdem warto zastanowić się nad ew. przedmiotami alternatywnymi – bardzo często w trakcie wyjazdu okazuje się, że porozumienie musi zostać zmienione (np. zajęcia nakładają się na siebie lub nie zostają uruchomione). Porozumienie można zmienić po skonsultowaniu zmian z macierzystym wydziałem.

05 KROK PIĄTY
PODPISANIE UMOWY STYPENDIALNEJ

Przed wyjazdem należy skontaktować się z Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus+ w celu podpisania umowy stypendialnej. Warunkiem podpisania umowy jest przedstawienie następujących dokumentów:

– porozumienia o programie zajęć zaakceptowanego przez koordynatora instytutowego, Rektora uczelni oraz uczelnię przyjmującą,

– karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) w przypadku wyjazdu do krajów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Wolnego Handlu (EFTA), a w przypadku krajów spoza terytorium Unii Europejskiej uczestnik mobilności zobowiązany jest posiadać prywatne ubezpieczenie o równorzędnym zakresie,

– polisy ubezpieczeniowej (ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody na osobie i na rzeczy; rekomendowane jest także dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne).

06KROK SZÓSTY
WYJAZD

Trzymamy za Ciebie kciuki! 🙂

Studiując za granicą pamiętaj o ew. zmianie porozumienia o programie studiów (jeśli zachodzi taka konieczność) i obowiązku rozliczenia się z dokumentacji z macierzystym instytutem oraz Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus+ po powrocie.

POWODZENIA!!!

Na każdym etapie informacji i wsparcia udzielą Ci koordynatorzy instytutowi oraz Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+

Aktualne ogłoszenia o praktykach i stażach za granicą TUTAJ

 

 

Back to top