– Wsparcie językowe

PWSZ w Głogowie

Online Linguistic Support (OLS) – to narzędzie oceny kompetencji językowych i doskonalenia znajomości języków obcych dla uczestników mobilności w programie Erasmus+. Online Linguistic Support jest dostępny pod adresem: www.erasmusplusols.eu

Wsparcie językowe online (OLS) ma na celu pomóc uczestnikom programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w poprawie znajomości języka, w którym będą pracować, studiować lub pracować jako wolontariusze za granicą, tak aby mogli jak najlepiej wykorzystać to doświadczenie. Ponieważ brak umiejętności językowych pozostaje jedną z głównych przeszkód w dostępie do europejskich możliwości kształcenia, szkolenia i mobilności młodzieży, OLS zapewnia dostęp do wsparcia językowego w elastyczny i łatwy sposób. Przyczynia się również do realizacji celu szczegółowego programu Erasmus +, którym jest promowanie nauki języków obcych i różnorodności językowej.

 

„Ponad 350 000 uczestników programu Erasmus+ co roku sprawdza swoje umiejętności językowe w OLS
i ma możliwość podniesienia swojego poziomu dzięki kursom językowym OLS.”

 

Kto może skorzystać z OLS?

  • studenci z krajów programu wyjeżdżający na studia zagraniczne;
  • studenci odbywający praktyki (staże*) między krajami programu;
  • osoby uczące się i uczestniczące w kształceniu zawodowym (VET) wyjeżdżające na studia lub szkolenia za granicą;
  • młodzi wolontariusze podejmujący działania wolontariackie w ramach programu Erasmus+ lub Europejskiego Korpusu Solidarności.

*Dotyczy mobilność niedawnych absolwentów w ramach cyklu studiów, na którym składają oni wniosek o praktykę.

OLS jest dostępny dla wszystkich europejskich języków urzędowych: bułgarskiego, czeskiego, duńskiego, niemieckiego, greckiego, angielskiego, estońskiego, hiszpańskiego, fińskiego, francuskiego, irlandzkiego, chorwackiego, węgierskiego, włoskiego, litewskiego, łotewskiego, maltańskiego, niderlandzkiego, polskiego, portugalskiego, rumuńskiego, słowackiego, słoweńskiego i szwedzkiego.

Każdy student, który zamierza zrealizować zagraniczną mobilność w ramach Erasmus+, zobowiązany jest do wypełnienia testu biegłości językowej  (za wyjątkiem native speakerów). Uczestnicy mobilności w programie Erasmus+ muszą podejść do testu dwukrotnie: przed rozpoczęciem oraz pod koniec okresu trwania mobilności, w celu sprawdzenia postępów, jakie poczynili w zakresie znajomości języka mobilności. Test online ocenia ich umiejętności językowe – słuchanie, czytanie i pisanie – zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Jak to działa?
Przystępując do testu biegłości językowej OLS przed wyjazdem za granicę, uczestnicy programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności mogą określić swoją znajomość języka, którego będą używać podczas nauki, pracy lub wolontariatu. Podjęcie tej oceny przed wyjazdem jest warunkiem wstępnym dla studentów szkół wyższych, aby upewnić się, że osiągnęli zalecany poziom w organizacji przyjmującej (z wyjątkiem rodzimych użytkowników języka lub w należycie uzasadnionych przypadkach). Wyniki oceny biegłości językowej nie uniemożliwiają uczestnikom udziału w programach Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Uczestnicy, którzy chcą poprawić swoją znajomość języka, mają możliwość uczestniczenia w kursie językowym online przed i podczas pobytu za granicą. Dostęp do kursu językowego obejmuje szeroką gamę zajęć na żywo, w tym sesje korepetycji i interaktywne kursy. Uczestnicy mogą również wziąć udział w kursie językowym w języku danego kraju, pod warunkiem, że taki język jest dostępny w OLS. W przypadkach, gdy język główny nie jest objęty systemem OLS, organizacja wysyłająca lub przyjmująca zapewnia wsparcie językowe w inny sposób. Po powrocie uczestnicy przystępują do końcowej oceny, która pozwala im zmierzyć postępy poczynione podczas pobytu za granicą.

„Średnio uczestnicy, którzy uczęszczają na kursy, aktywnie podnoszą swoje umiejętności językowe
o co najmniej jeden poziom CEFR (Common European Framework of Reference for Languages).”

 

Studenci podczas zajęć
Back to top