– Rekrutacja

PWSZ w Głogowie
Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza rekrutację uzupełniającą studentów na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020. Warunkiem przystąpienia do programu jest status studenta co najmniej II roku, złożenie wymaganej dokumentacji i akceptacja komisji kwalifikacyjnej.

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 07.01.2020 r. do godz. 12:00
W BIURZE PROJEKTÓW PWSZ W GŁOGOWIE (POKÓJ 119A).

Student może uzyskać stypendium w celu podjęcia:
studiów (SMS – Student Mobility for Studies)Studenci zainteresowani wyjazdem za granicę na studia uprawnieni są do wyjazdów do uczelni partnerskich, z którymi PWSZ w Głogowie podpisała umowy na realizację wymiany w ramach programu Erasmus+.
praktyk (SMP – Student Mobility for Traineeships) – praktyki w ramach programu Erasmus+ można podjąć również będąc absolwentem PWSZ w Głogowie; warunek: zgłoszenie należy złożyć jeszcze będąc studentemW przypadku wyjazdu na praktykę należy wskazać konkretną instytucję, np. przedsiębiorstwo, organizację, instytucję edukacyjną, szkoleniową, badawczą itp.

Biuro Współpracy z Zagranicą może pomóc Studentowi znaleźć odpowiednią uczelnię/instytucję.
Zainteresowanych wyjazdem studentów zapraszamy do składania kompletu dokumentów:

  • zaświadczenie z dziekanatu o statusie studenta wraz ze średnią za cały okres studiów danego stopnia
  • formularz zgłoszeniowy (dostępny tutaj)
  • oświadczenie RODO (dostępne tutaj)

Zasady rekrutacji, realizacji i rozliczania studentów wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+ (mobilności typu SM) w roku akademickim 2019/2020
Informacja o wysokości stypendiów dla mobilności typu SM – w celu wyjazdów studentów na studia (SMS) oraz wyjazdów studentów na praktykę (SMP) ustalona przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ na rok akademicki 2019/2020

WARUNKI FINANSOWANIA:

Środki z programu Erasmus+ są przeznaczone na dofinansowanie kosztów podróży i utrzymania za granicą. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego. Narodowa Agencja, w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej, w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego, określiła następujące stawki stypendialne na rok akademicki 2019/2020:

Grupy:stawka dzienna do 14 dni pobytustawka dzienna od 15 dnia pobytu
miesięczna stawka stypendiummiesięczna stawka stypendium
Grupa 1
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania500 €600 €
Grupa 2
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy450 €550€
Grupa 3
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia1, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry400 €500€

1 Pod warunkiem podpisania stosownej umowy pomiędzy UE i Serbią.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, zapraszamy do Biura Projektów (pokój 119A),
tel. 076 832 04 37, e-mail: erasmus@pwsz.glogow.pl

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza rekrutację uzupełniającą pracowników PWSZ w Głogowie na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020. Warunkiem przystąpienia do programu, jest złożenie wymaganej dokumentacji i akceptacja komisji kwalifikacyjnej.

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 07.01.2020 r. do godz. 12:00
W BIURZE PROJEKTÓW PWSZ W GŁOGOWIE (POKÓJ 119A)

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • formularz zgłoszeniowy z podpisem przełożonego (dostępny tutaj)
  • program zajęć dydaktycznych (w przypadku wyjazdów w celu prowadzenia zajęć)
  • program szkolenia (w przypadku wyjazdów w celach szkoleniowych)
  • oświadczenie RODO (dostępne tutaj)

Informujemy, iż rozpatrywane będą wyłącznie kompletne zgłoszenia.

Zasady kwalifikacji, realizacji i rozliczania nauczycieli akademickich/pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+ (mobilności typu ST) w roku akademickim 2019/2020.
Informacja o wysokości stypendiów dla mobilności typu ST – w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym przyjazdy ekspertów z zagranicznych przedsiębiorstw (STA) oraz wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT) ustalona przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ na rok akademicki 2019/2020.

WARUNKI FINANSOWANIA:

Środki z programu Erasmus+ są przeznaczone na dofinansowanie kosztów podróży i utrzymania za granicą. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego. Wysokości stawek w roku akademickim 2019/2020 przedstawiają poniższe tabele (dotyczy wszystkich typów wyjazdów pracowniczych).

Grupy:stawka dzienna do 14 dni pobytustawka dzienna od 15 dnia pobytu
Grupa 1
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania180 €126 €
Grupa 2
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy160 €112€
Grupa 3
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia1, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry140 €98€

1 Pod warunkiem podpisania stosownej umowy pomiędzy UE i Serbią.

Ryczałt na koszty podróży:

OdległośćKwota
od 10 do 99 km20 € na uczestnika
od 100 do 499 km:180 € na uczestnika
od 500 do 1 999 km:275 € na uczestnika
od 2 000 do 2 999 km:360 € na uczestnika
od 3 000 do 3 999 km:530 € na uczestnika
od 4 000 do 7 999 km:820 € na uczestnika
8 000 km lub więcej:1500 € na uczestnika

W celu uzyskania szczegółowych informacji, zapraszamy do Biura Projektów (pokój 119A),
tel. 076 832 04 37, e-mail: erasmus@pwsz.glogow.pl

Rekrutacja uzupełniająca studentów i pracowników PWSZ w Głogowie została zamknięta dnia 7 stycznia 2020 r. (godz. 12:00)

Back to top