– REKRUTACJA

PWSZ w Głogowie

REKRUTACJE BIEŻĄCE:
brak

 

REKRUTACJE ZAKOŃCZONE:

w ramach umowy nr 20211PL01KA131HED000005020 oraz
20221PL01KA131HED000053109 zawartych z Narodową Agencją Programu Erasmus:

JM Rektor PWSZ w Głogowie ogłasza rekrutację nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i w celach szkoleniowych w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023.

Nabór trwa do dnia 30 listopada 2022 r.

Zachęcamy do przygotowania kompletu dokumentów:

 • formularz zgłoszeniowy na wyjazd wraz ze zgodą przełożonego,
 • oświadczenie RODO,
 • zaakceptowane przez zagraniczną jednostkę porozumienie o programie nauczania / szkolenia, tj. Mobility Agreement-Staff Mobility For Teaching / Mobility Agreement-Staff Mobility For Training

Wzory dokumentów dostępne są TUTAJ

Komplet dokumentów należy składać u Uczelnianego Koordynatora Erasmus+: Grzegorz Machera | g.machera@pwsz.glogow.pl | tel. 76 832 04 37 | POKÓJ 119 BUDYNEK A

Przygotowane przez Państwa wnioski rozpatrzy komisja rekrutacyjna, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

PODSTAWOWE:

 • Tematyka zajęć dydaktycznych/szkolenia, ich powiązanie oraz istotność z punktu widzenia obowiązków wykonywanych na danym stanowisku pracy (max. 1 pkt.)
 • Cel mobilności oraz wartość dodana mobilności (w kontekście strategii modernizacji i internacjonalizacji zaangażowanych instytucji) (max. 1 pkt.)
 • Uzasadnienie i argumentacja wyjazdu, w tym oczekiwane wyniki i wpływ na pracownika, uczelnię oraz jednostkę przyjmującą (max. 1 pkt.)
 • Oświadczenie pracownika, iż wnioskuje o wyjazd Erasmus+ po raz pierwszy (max. 1 pkt.)

DODATKOWE:

 • Pracownik nie realizował mobilności Erasmus+ w ramach umowy KA103-2020 zawartej między uczelnią i NA (max. 0,5 pkt.)
 • Mobilność, podczas której w tym samym terminie i do tego samego miejsca docelowego wyjeżdża nie więcej niż jeden pracownik (max. 0,5 pkt.)
 • Mobilność do zagranicznej jednostki, z którą uczelnia dotąd nie współpracowała (max. 0,5 pkt.)
 • Pracownik oświadcza, że w ostatnim czasie brał udział w akcjach związanych z promocją programu Erasmus+ (max. 0,5 pkt.)
 • Pracownik deklaruje dołączenie do sprawozdania z wyjazdu dokumentacji fotograficznej z realizacji nauczania/szkolenia (max. 0,5 pkt.)

Zakwalifikowany uczestnik otrzyma stypendium w walucie EURO, które zapewni mu pokrycie różnicy kosztów utrzymania za granicą. Za podróż ekologicznymi środkami transportu przysługuje dodatkowe dofinansowanie. Nowa faza Erasmusa poszerza horyzonty realizacji mobilności dając możliwość wyjazdów do krajów spoza UE. To wspaniała okazja do nabycia nowych kompetencji i umiejętności oraz zwiększenia satysfakcji zawodowej!

Więcej informacji o wyjazdach w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych TUTAJ oraz w celach szkoleniowych TUTAJ

Warto zapoznać się z: Zasady rekrutacji, realizacji i rozliczania pracowników wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+ Znajdą tam Państwo listę krajów oraz obowiązujące stawki stypendialne (załączniki).

plakat

 

w ramach umowy nr 2020-1-PL01-KA103-078983
zawartej z Narodową Agencją Programu Erasmus:

plakat rekrutacja studentów

Biuro Projektów i Współpracy z Zagranicą ogłasza rekrutację uzupełniającą studentów na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Warunkiem przystąpienia do programu jest złożenie wymaganej dokumentacji oraz akceptacja komisji kwalifikacyjnej.

ZGŁOSZENIA NALEŻY SKŁADAĆ do dnia 1 LUTEGO 2023 r.
W BIURZE PROJEKTÓW I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ PWSZ W GŁOGOWIE (POKÓJ 119A)

Student może uzyskać dofinansowanie w ramach wyjazdu na:

STUDIAPRAKTYKĘ
Studia można realizować w uczelni partnerskiej, z którą PWSZ w Głogowie ma podpisaną umowę współpracy. Minimalny czas pobytu to 90 dni.W przypadku wyjazdu na praktykę należy wskazać konkretną instytucję, np. przedsiębiorstwo, organizację, instytucję edukacyjną, szkoleniową, badawczą itp. Praktyki w ramach programu Erasmus+ można podjąć również będąc absolwentem PWSZ w Głogowie. Warunek: zgłoszenie należy złożyć posiadając status studenta. Minimalny czas pobytu na praktyce wynosi 60 dni.

W chwili wyjazdu na studia/praktykę student musi mieć zaliczony min. I rok studiów.

Zainteresowanych wyjazdem studentów zapraszamy do składania kompletu dokumentów:

Więcej informacji w Zasadach rekrutacji, realizacji i rozliczania studentów wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+ oraz u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+:

mgr inż. Grzegorz Machera | g.machera@pwsz.glogow.pl | tel. (076) 832 04 37 | pokój 119A

WARUNKI DOFINANSOWANIA:

PWSZ w Głogowie dofinansowuje (z funduszy otrzymanych z Narodowej Agencji Programu Erasmus+) stypendia dla studentów wyjeżdżających do instytucji partnerskich. Informacja o wysokości stypendiów w celu wyjazdów studentów na studia/praktykę ustalana jest w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej, w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego. Aktualny wykaz stawek w walucie Euro:

Kraje należące do danej grupyMiesięczna stawka stypendium (wyjazdy na studia) w €Miesięczna stawka stypendium (wyjazdy na praktykę) w €
Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja520 €620 €
Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy500 €600 €
Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry450 €550 €

Biuro Projektów i Współpracy z Zagranicą ogłasza rekrutację uzupełniającą studentów na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Warunkiem przystąpienia do programu jest złożenie wymaganej dokumentacji oraz akceptacja komisji kwalifikacyjnej.

ZGŁOSZENIA NALEŻY SKŁADAĆ do 8 listopada 2022 r.
W BIURZE PROJEKTÓW I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ PWSZ W GŁOGOWIE (POKÓJ 119A)

Student może uzyskać dofinansowanie w ramach wyjazdu na:

STUDIAPRAKTYKĘ
Studia można realizować w uczelni partnerskiej, z którą PWSZ w Głogowie ma podpisaną umowę współpracy. Minimalny czas pobytu to 90 dni.W przypadku wyjazdu na praktykę należy wskazać konkretną instytucję, np. przedsiębiorstwo, organizację, instytucję edukacyjną, szkoleniową, badawczą itp. Praktyki w ramach programu Erasmus+ można podjąć również będąc absolwentem PWSZ w Głogowie. Warunek: zgłoszenie należy złożyć posiadając status studenta. Minimalny czas pobytu na praktyce wynosi 60 dni.

W chwili wyjazdu na studia/praktykę student musi mieć zaliczony min. I rok studiów.

Zainteresowanych wyjazdem studentów zapraszamy do składania kompletu dokumentów:

Więcej informacji w Zasadach rekrutacji, realizacji i rozliczania studentów wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+ oraz u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+:

mgr inż. Grzegorz Machera | g.machera@pwsz.glogow.pl | tel. (076) 832 04 37 | pokój 119A

WARUNKI DOFINANSOWANIA:

PWSZ w Głogowie dofinansowuje (z funduszy otrzymanych z Narodowej Agencji Programu Erasmus+) stypendia dla studentów wyjeżdżających do instytucji partnerskich. Informacja o wysokości stypendiów w celu wyjazdów studentów na studia/praktykę ustalana jest w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej, w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego. Aktualny wykaz stawek w walucie Euro:

Kraje należące do danej grupyMiesięczna stawka stypendium (wyjazdy na studia) w €Miesięczna stawka stypendium (wyjazdy na praktykę) w €
Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja520 €620 €
Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy500 €600 €
Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry450 €550 €

Biuro Projektów i Współpracy z Zagranicą ogłasza rekrutację uzupełniającą studentów na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Warunkiem przystąpienia do programu jest złożenie wymaganej dokumentacji oraz akceptacja komisji kwalifikacyjnej.

ZGŁOSZENIA NALEŻY SKŁADAĆ do 31 maja 2022 r.
W BIURZE PROJEKTÓW I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ PWSZ W GŁOGOWIE (POKÓJ 119A)

Student może uzyskać dofinansowanie w ramach wyjazdu na:

STUDIAPRAKTYKĘ
Studia można realizować w uczelni partnerskiej, z którą PWSZ w Głogowie ma podpisaną umowę współpracy. Minimalny czas pobytu to 90 dni.W przypadku wyjazdu na praktykę należy wskazać konkretną instytucję, np. przedsiębiorstwo, organizację, instytucję edukacyjną, szkoleniową, badawczą itp. Praktyki w ramach programu Erasmus+ można podjąć również będąc absolwentem PWSZ w Głogowie. Warunek: zgłoszenie należy złożyć posiadając status studenta. Praktyki można realizować także podczas przerwy wakacyjnej, w miesiącach lipiec-wrzesień. Minimalny czas pobytu na praktyce wynosi 60 dni.

W chwili wyjazdu na studia/praktykę student musi mieć zaliczony min. I rok studiów.

Zainteresowanych wyjazdem studentów zapraszamy do składania kompletu dokumentów:

Więcej informacji w Zasadach rekrutacji, realizacji i rozliczania studentów wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+ oraz u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+:

mgr inż. Grzegorz Machera | g.machera@pwsz.glogow.pl | tel. (076) 832 04 37 | pokój 119A

WARUNKI DOFINANSOWANIA:

PWSZ w Głogowie dofinansowuje (z funduszy otrzymanych z Narodowej Agencji Programu Erasmus+) stypendia dla studentów wyjeżdżających do instytucji partnerskich. Informacja o wysokości stypendiów w celu wyjazdów studentów na studia/praktykę ustalana jest w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej, w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego. Aktualny wykaz stawek w walucie Euro:

Kraje należące do danej grupyMiesięczna stawka stypendium (wyjazdy na studia) w €Miesięczna stawka stypendium (wyjazdy na praktykę) w €
Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania520 €620 €
Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy500 €600 €
Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry450 €550 €

Biuro Projektów i Współpracy z Zagranicą ogłasza rekrutację uzupełniającą studentów na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Warunkiem przystąpienia do programu jest złożenie wymaganej dokumentacji oraz akceptacja komisji kwalifikacyjnej.

ZGŁOSZENIA NALEŻY SKŁADAĆ do dnia 4 maja 2022 r.
W BIURZE PROJEKTÓW I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ PWSZ W GŁOGOWIE (POKÓJ 119A)

Student może uzyskać dofinansowanie w ramach wyjazdu na:

STUDIAPRAKTYKĘ
Studia można realizować w uczelni partnerskiej, z którą PWSZ w Głogowie ma podpisaną umowę współpracy. Minimalny czas pobytu to 90 dni.W przypadku wyjazdu na praktykę należy wskazać konkretną instytucję, np. przedsiębiorstwo, organizację, instytucję edukacyjną, szkoleniową, badawczą itp. Praktyki w ramach programu Erasmus+ można podjąć również będąc absolwentem PWSZ w Głogowie. Warunek: zgłoszenie należy złożyć posiadając status studenta. Praktyki można realizować także podczas przerwy wakacyjnej, w miesiącach lipiec-wrzesień. Minimalny czas pobytu na praktyce wynosi 60 dni.

W chwili wyjazdu na studia/praktykę student musi mieć zaliczony min. I rok studiów.

Zainteresowanych wyjazdem studentów zapraszamy do składania kompletu dokumentów:

Więcej informacji w Zasadach rekrutacji, realizacji i rozliczania studentów wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+ oraz u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+:

mgr inż. Grzegorz Machera | g.machera@pwsz.glogow.pl | tel. (076) 832 04 37 | pokój 119A

WARUNKI DOFINANSOWANIA:

PWSZ w Głogowie dofinansowuje (z funduszy otrzymanych z Narodowej Agencji Programu Erasmus+) stypendia dla studentów wyjeżdżających do instytucji partnerskich. Informacja o wysokości stypendiów w celu wyjazdów studentów na studia/praktykę ustalana jest w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej, w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego. Aktualny wykaz stawek w walucie Euro:

Kraje należące do danej grupyMiesięczna stawka stypendium (wyjazdy na studia) w €Miesięczna stawka stypendium (wyjazdy na praktykę) w €
Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania520 €620 €
Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy500 €600 €
Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry450 €550 €

Biuro Projektów i Współpracy z Zagranicą ogłasza rekrutację uzupełniającą studentów na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Warunkiem przystąpienia do programu jest złożenie wymaganej dokumentacji oraz akceptacja komisji kwalifikacyjnej.

ZGŁOSZENIA NALEŻY SKŁADAĆ do 29 października 2021 r. do godz. 12:00
W BIURZE PROJEKTÓW I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ PWSZ W GŁOGOWIE (POKÓJ 119A)

Student może uzyskać dofinansowanie w ramach wyjazdu na:

STUDIA (Student Mobility for Studies)PRAKTYKĘ (Student Mobility for Traineeships)
Studia można realizować w uczelni partnerskiej, z którą PWSZ w Głogowie ma podpisaną umowę współpracy. Minimalny czas pobytu to 90 dni.W przypadku wyjazdu na praktykę należy wskazać konkretną instytucję, np. przedsiębiorstwo, organizację, instytucję edukacyjną, szkoleniową, badawczą itp. Praktyki w ramach programu Erasmus+ można podjąć również będąc absolwentem PWSZ w Głogowie. Warunek: zgłoszenie należy złożyć posiadając status studenta. Praktyki można realizować także podczas przerwy wakacyjnej, w miesiącach lipiec-wrzesień. Minimalny czas pobytu na praktyce wynosi 60 dni.

W chwili wyjazdu na studia/praktykę student musi mieć zaliczony min. I rok studiów.

Zainteresowanych wyjazdem studentów zapraszamy do składania kompletu dokumentów:

Więcej informacji znajdą Państwo w Zasadach rekrutacji, realizacji i rozliczania studentów wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+ oraz u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+:

mgr inż. Grzegorz Machera | g.machera@pwsz.glogow.pl | tel. (076) 832 04 37 | pokój 119A

ZAINTERESOWANYCH STUDENTÓW ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE,
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 21 października 2021 r. o godz. 14:30 w auli 109A

Uczelniany Koordynator odpowie na Państwa pytania, udzieli wskazówek odnośnie składania zgłoszeń oraz pomoże znaleźć odpowiednią uczelnię/instytucję partnerską.

WARUNKI DOFINANSOWANIA:

PWSZ w Głogowie dofinansowuje (z funduszy otrzymanych z Narodowej Agencji Programu Erasmus+) stypendia dla studentów wyjeżdżających do instytucji partnerskich. Informacja o wysokości stypendiów w celu wyjazdów studentów na studia/praktykę ustalana jest w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej, w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego. Aktualny wykaz stawek w walucie Euro:

Kraje należące do danej grupyMiesięczna stawka stypendium (wyjazdy na studia) w €Miesięczna stawka stypendium (wyjazdy na praktykę) w €
Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania520 €620 €
Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy500 €600 €
Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry450 €550 €

Biuro Projektów i Współpracy z Zagranicą ogłasza rekrutację studentów na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Warunkiem przystąpienia do programu jest złożenie wymaganej dokumentacji oraz akceptacja komisji kwalifikacyjnej.

ZGŁOSZENIA NALEŻY SKŁADAĆ do 8 lipca 2021 r. do godz. 12:00
W BIURZE PROJEKTÓW PWSZ W GŁOGOWIE (POKÓJ 119A)

Student może uzyskać dofinansowanie w ramach wyjazdu na:

STUDIA (Student Mobility for Studies)PRAKTYKĘ (Student Mobility for Traineeships)
Studia można realizować w uczelni partnerskiej, z którą PWSZ w Głogowie ma podpisaną umowę współpracy. Minimalny czas pobytu to 90 dni.W przypadku wyjazdu na praktykę należy wskazać konkretną instytucję, np. przedsiębiorstwo, organizację, instytucję edukacyjną, szkoleniową, badawczą itp. Praktyki w ramach programu Erasmus+ można podjąć również będąc absolwentem PWSZ w Głogowie. Warunek: zgłoszenie należy złożyć posiadając status studenta. Praktyki można realizować także podczas przerwy wakacyjnej, w miesiącach lipiec-wrzesień. Minimalny czas pobytu wynosi 60 dni.

W chwili wyjazdu na studia/praktykę student musi mieć zaliczony I rok studiów.

Zainteresowanych wyjazdem studentów zapraszamy do składania kompletu dokumentów:

Więcej informacji znajdą Państwo w Zasadach rekrutacji, realizacji i rozliczania studentów wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+ oraz u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+:

mgr inż. Grzegorz Machera | g.machera@pwsz.glogow.pl | tel. (076) 832 04 37 | pokój 119A

ZAINTERESOWANYCH STUDENTÓW ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE,
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 29 czerwca 2021 r. o godz. 12:00 w auli 209A

Uczelniany Koordynator odpowie na Państwa pytania, udzieli wskazówek odnośnie składania zgłoszeń oraz pomoże znaleźć odpowiednią uczelnię/instytucję partnerską.

WARUNKI DOFINANSOWANIA:

PWSZ w Głogowie dofinansowuje (z funduszy otrzymanych z Narodowej Agencji Programu Erasmus+) stypendia dla studentów wyjeżdżających do instytucji partnerskich. Informacja o wysokości stypendiów w celu wyjazdów studentów na studia/praktykę ustalana jest w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej, w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego. Aktualny wykaz stawek w walucie Euro:

Kraje należące do danej grupyMiesięczna stawka stypendium (wyjazdy na studia) w €Miesięczna stawka stypendium (wyjazdy na praktykę) w €
Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania520 €620 €
Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy500 €600 €
Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry450 €550 €

Biuro Projektów i Współpracy z Zagranicą ogłasza rekrutację pracowników PWSZ w Głogowie na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Warunkiem przystąpienia do programu jest złożenie wymaganej dokumentacji oraz akceptacja komisji kwalifikacyjnej.

ZGŁOSZENIA NALEŻY SKŁADAĆ do 8 lipca 2021 r. do godz. 12:00
W BIURZE PROJEKTÓW PWSZ W GŁOGOWIE (POKÓJ 119A)

Pracownik może uzyskać dofinansowanie w ramach wyjazdu w celach:

DYDAKTYCZNYCH (Staff Mobility for Teaching)SZKOLENIOWYCH (Staff Mobility for Training)
Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć mogą być realizowane wyłącznie w uczelniach partnerskich, z którymi PWSZ w Głogowie zawarła umowy współpracy. Pobyt nauczyciela akademickiego na wyjeździe powinien trwać jednorazowo nie krócej niż 2 dni robocze, preferowane są jednak wyjazdy trwające 5 dni. Minimalna liczba godzin zajęć dydaktycznych do zrealizowania w ciągu 5 dni roboczych lub krótszego pobytu wynosi: 8. Jeżeli pobyt przekracza 5 dni roboczych, liczba godzin zajęć dydaktycznych do zrealizowania będzie proporcjonalnie większa. Wyjazdy w celach  szkoleniowych mogą być realizowane w instytucji zagranicznej, np. przedsiębiorstwie, organizacji, instytucji edukacyjnej, uczelni posiadającej kartę ECHE, oferującej szkolenia typu STT. Szkolenia za granicą mogą obejmować praktyczne doświadczenia edukacyjne (tzw. staże towarzyszące, ang. job shadowing), okresy obserwacji, kursy rozwoju zawodowego lub inne szkolenia rozwijające kompetencje. Mobilność w celach szkoleniowych nie obejmuje udziału w konferencjach, badaniach naukowych, itp.

Zainteresowanych wyjazdem pracowników zapraszamy do składania kompletu dokumentów:

STAWyjazd dydaktyka w celu prowadzenia zajęć

Niezbędne dokumenty:

Formularz zgłoszeniowy DYDAKTYK (prowadzenie zajęć) z podpisem przełożonego; Oświadczenie RODO (DYDAKTYK); program zajęć dydaktycznych

STTWyjazd dydaktyka w celu szkoleniowym

Niezbędne dokumenty:

Formularz zgłoszeniowy DYDAKTYK (szkolenie) z podpisem przełożonego; Oświadczenie RODO (DYDAKTYK); program szkolenia

STTWyjazd pracownika administracyjnego w celu szkoleniowym

Niezbędne dokumenty:

Formularz zgłoszeniowy ADMINISTRACJA (szkolenie) z podpisem przełożonego; Oświadczenie RODO (ADMINISTRACJA); program szkolenia

Informujemy, iż rozpatrywane będą wyłącznie kompletne zgłoszenia.

Więcej informacji znajdą Państwo w Zasadach rekrutacji, realizacji i rozliczania pracowników wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+ oraz u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+:

mgr inż. Grzegorz Machera | g.machera@pwsz.glogow.pl | tel. (076) 832 04 37 | pokój 119A

 

WARUNKI DOFINANSOWANIA:

PWSZ w Głogowie dofinansowuje (z funduszy otrzymanych z Narodowej Agencji Programu Erasmus+) stypendia dla pracowników wyjeżdżających do instytucji partnerskich. Informacja o wysokości stypendiów ustalana jest w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej, w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego. Aktualny wykaz stawek w walucie Euro:

Kraje należące do danej grupyDzienna stawka stypendium w € przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni*
Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania180 €
Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy160 €
Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry140 €

*W przypadku wyjazdów przekraczających 14 dni, w 15. i dalszych dniach pobytu wypłacona stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt do 14 dni.

Oprócz ryczałtu na koszty utrzymania, uczestnik otrzymuje ryczałt na koszty podróży. Kwota dofinansowania jest uzależniona od odległości między miejscem rozpoczęcia podróży a miejscem docelowym. Do obliczenia odległości stosuje się kalkulator odległości opracowany przez  Komisję Europejską, dostępny tutaj.

OdległośćKwota
od 10 do 99 km20 € na uczestnika
od 100 do 499 km180 € na uczestnika
od 500 do 1 999 km275 € na uczestnika
od 2 000 do 2 999 km360 € na uczestnika
od 3 000 do 3 999 km530 € na uczestnika
od 4 000 do 7 999 km820 € na uczestnika
8 000 km lub więcej1500 € na uczestnika

 

w ramach umowy nr 2020-1-PL01-KA107-079210
zawartej z Narodową Agencją Programu Erasmus:

Biuro Projektów i Współpracy z Zagranicą ogłasza rekrutację nauczycieli akademickich na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach współpracy z Grodzieńskim Uniwersytetem Państwowym im. Janki Kupały w Grodnie (Białoruś) w ramach programu Erasmus+ (mobilności typu ST realizowane w obszarze Region 2 – Partnerstwo Wschodnie). Warunkiem przystąpienia do programu jest złożenie wymaganej dokumentacji oraz akceptacja komisji kwalifikacyjnej.

ZGŁOSZENIA NALEŻY SKŁADAĆ do 3 listopada 2021 r. do godz. 12:00
W BIURZE PROJEKTÓW I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ PWSZ W GŁOGOWIE (POKÓJ 119A)

W ramach umowy nr 2020-1-PL01-KA107-079210 PWSZ w Głogowie otrzymała fundusze na dofinansowanie wyjazdów:

Rodzaj mobilnościLiczba mobilnościCel mobilnościDziedziny kształcenia

przyjazd pracownika uczelni partnerskiej do PWSZ w Głogowie*

1prowadzenie zajęć dydaktycznych (Staff Mobility for Teaching)Pedagogika, Metalurgia

wyjazd pracownika z PWSZ w Głogowie do uczelni partnerskiej

1prowadzenie zajęć dydaktycznych (Staff Mobility for Teaching)Pedagogika, Metalurgia

Nauczyciel akademicki otrzyma dofinansowanie na 2 dni podróży oraz pobyt w uczelni partnerskiej trwający 5 dni, podczas których minimalna liczba godzin zajęć dydaktycznych do zrealizowania wynosi: 8.

Zainteresowanych wyjazdem nauczycieli akademickich zapraszamy do składania kompletu dokumentów:

W formularzu zgłoszeniowym należy wpisać planowany program zajęć dydaktycznych, który ma zostać przeprowadzony w uczelni partnerskiej. Zostanie on oceniony przez komisję rekrutacyjną. Informujemy, iż rozpatrywane będą wyłącznie kompletne zgłoszenia.

*Wybór uczestnika jest przeprowadzany przez uczelnię partnerską. Program dydaktyczny jest ustalany w porozumieniu z PWSZ w Głogowie. Uczestnik przesyła do PWSZ w Głogowie formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie RODO wraz z potwierdzeniem nominacji.

Więcej informacji znajdą Państwo w Zasadach realizacji wyjazdów pracowników w ramach Programu Erasmus+ (KA107) oraz u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+:

mgr inż. Grzegorz Machera | g.machera@pwsz.glogow.pl | tel. (076) 832 04 37 | pokój 119A

 

WARUNKI DOFINANSOWANIA:

PWSZ w Głogowie dofinansowuje (z funduszy otrzymanych z Narodowej Agencji Programu Erasmus+) stypendia dla pracowników wyjeżdżających do instytucji partnerskich. Informacja o wysokości stypendiów ustalana jest w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej, w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego. Aktualny wykaz stawek w walucie Euro:

Rodzaj mobilnościDzienna stawka stypendium w € przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni*
przyjazdy pracowników uczelni partnerskiej do PWSZ w Głogowie140 €
wyjazdy pracowników z PWSZ w Głogowie do uczelni partnerskiej180 €

*W przypadku wyjazdów przekraczających 14 dni, w 15. i dalszych dniach pobytu wypłacona stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt do 14 dni.

Oprócz ryczałtu na koszty utrzymania, uczestnik otrzymuje ryczałt na koszty podróży. Kwota dofinansowania jest uzależniona od odległości między miejscem rozpoczęcia podróży a miejscem docelowym. Do obliczenia odległości stosuje się kalkulator odległości opracowany przez Komisję Europejską, dostępny tutaj.

OdległośćKwota
od 10 do 99 km20 € na uczestnika
od 100 do 499 km180 € na uczestnika
od 500 do 1 999 km275 € na uczestnika
od 2 000 do 2 999 km360 € na uczestnika
od 3 000 do 3 999 km530 € na uczestnika
od 4 000 do 7 999 km820 € na uczestnika
8 000 km lub więcej1500 € na uczestnika

Back to top